Inleiding

I-finance.nl B.V. (hierna: “I-Finance”) is een kredietverstrekker. Wij slaan persoonsgegevens op om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Deze persoonsgegevens deelt u zelf met ons of hebben wij gekregen van een organisatie in het kader van onze dienstverlening.

Zonder het verwerken van persoonsgegevens kan I-Finance geen dienstverlening aan haar opdrachtgevers bieden. Natuurlijk voldoet I-Finance hierbij aan de geldende privacywetgeving.

I-Finance is zich ervan bewust dat het verwerken van privacygevoelige informatie invloed op u kan hebben. U moet er dus op kunnen vertrouwen dat I-Finance zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. I-Finance zorgt dat bij het uitvoeren van al haar bedrijfsactiviteiten de grootst mogelijke aandacht aan uw privacy wordt besteed.

Om u duidelijkheid te geven over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebben wij een speciaal team dat u helpt om uw rechten te kunnen uitoefenen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die door I-Finance als verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld. Hoe wij uw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy, leest u in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

I-finance.nl B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 27377377) is onderdeel van de EDR Works Holding B.V.

I-Finance stelt op een transparante en verantwoorde wijze financieringen beschikbaar voor de aanschaf van het door u gewenste product of dienst.

Welke persoonsgegevens verwerkt I-Finance?

I-Finance verwerkt een grote hoeveelheid persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens en NAW gegevens. Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het product of de dienst die wij leveren en staan geregistreerd in het gegevensverwerkingsregister.

Ter ondersteuning van onze dienstverlening, maakt I-Finance gebruik van derde partijen in de rol van verwerker. Met deze verwerkers heeft I-Finance verwerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de door verwerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop I-Finance als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens

I-Finance kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen.

Als u een bezoeker bent van onze website doet u dit anoniem. Wij verzamelen alleen statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website.

Als u opdrachtgever van I-Finance bent, dan ontvangen wij veelal de gegevens direct van u, omdat u die zelf aan I-Finance verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. In het kader van klant- of leveranciersacceptatie wordt u getoetst door I-Finance.

Als uw gegevens bij ons geregistreerd staan, dan hebben wij uw gegevens verzameld uit openbare bronnen en/of heeft u zelf de informatie aangeleverd en/of informatie die wij hebben ontvangen van andere organisaties, zoals opdrachtgevers. Indien I-Finance gegevens ontvangt van andere organisaties bent u over deze verstrekking geïnformeerd door die organisatie of door I-Finance zelf.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan informatiebureaus Experian en Economic Data Resources B.V. (EDR). Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Zij gebruiken uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens.

Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door Experian, zie: https://www.experian.nl/privacy-statement/.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

I-Finance kan haar bedrijfsactiviteiten alleen goed uitvoeren als I-Finance daarbij persoonsgegevens kan verwerken. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten aan opdrachtgevers, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met opdrachtgevers, voor het versturen van facturen, voor het incasseren van onbetaalde vorderingen, voor statistisch onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening.

U bent een zakelijke relatie van I-Finance

I-Finance heeft (persoons)gegevens van u nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

  • onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
  • uw aanvraag of wijziging van een dienst beoordelen;
  • contact met u opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven;
  • uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn;
  • uitvoering geven aan ons klantacceptatiebeleid.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen gegevens aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is, met de volgende derden;

  • Entiteiten welke deel uitmaken van de EDR Works Holding groep;
  • Derden waarmee wij samenwerken bij het aanbieden van (gecombineerde) producten en diensten;
  • Situaties waarbij doorgifte aan derden wettelijk verplicht is.

Wij delen de gegevens alleen als dat nodig is en wanneer dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

Naast het verstrekken van informatie aan onze opdrachtgevers, kan het nodig zijn in het kader van onze dienstverlening om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denk hierbij aan partners voor incasso en/of informatie, deurwaarders, advocaten en officiële instellingen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij doen dit alleen als dat nodig is.

Dienstverlening

Om onze dossiers adequaat te kunnen behandelen is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals advocaten, deurwaarders, rechtbanken en aan I-Finance gelieerde ondernemingen. Wij delen de gegevens alleen als dat nodig is en is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

Wettelijke verplichtingen

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal I-Finance passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals IT-leveranciers. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Verstrekking aan andere landen

I-Finance verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij opdrachtgever hierom verzoekt of u buiten de EER woonachtig bent. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt I-Finance ervoor dat er passende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.

Andere websites

Op de websites van I-Finance treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. I-Finance kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de betreffende site

Hoe zorgt I-Finance voor de beveiliging van persoonsgegevens?

I-Finance verwerkt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.

Wij hanteren strenge voorschriften om de privacy van uw gegevens te waarborgen en werken strikt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

I-Finance hanteert een Privacybeleid en een Informatiebeveiligingsbeleid, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn beschreven om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn fysieke en digitale toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, meerfactor authenticatie, intensief monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Medewerkers van I-Finance en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door I-Finance vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast zorgen wij voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden, en controlevragen. En wij investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verkregen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

I-Finance bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer of korter te bewaren.

De bewaartermijn die I-Finance hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wat zijn uw rechten?

In de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

U kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om uw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen) of te verwijderen (recht tot verwijdering). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat I-Finance uw gegevens verwerkt (recht op bezwaar) en de verwerking van uw gegevens laten beperken (recht op beperking van de verwerking). Tot slot kent de wetgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

I-Finance faciliteert alle mogelijkheden die op ons van toepassing zijn, indien de verwijdering van persoonlijke gegevens welke een verzoek van ingediend is, geen impact heeft op de uitvoering van onze werkzaamheden, zullen wij het verzoek van verwijdering verwerken. I-Finance is niet wettelijk verplicht uw gegevens te verwijderen, persoonsgegevens in kwestie worden verwerkt naar aanleiding van en ten behoeve van de uitvoering voor het primaire doel.

Indien u opdrachtgever bent van I-Finance kunt u ons ook laten weten dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. I-Finance streeft ernaar u binnen vijf werkdagen een reactie te sturen, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. De inbreuk kan per ongeluk zijn of met opzet gebeuren.

I-Finance is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij degene(n) van wie de gegevens zijn en/of degene(n) die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen.

Datalekken worden bij I-Finance altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per melding wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkene(n) zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle vermoedens van een datalek die betrekking hebben op persoonsgegevens die door I-Finance worden verwerkt zo snel mogelijk bij I-Finance worden gemeld. I-Finance kan beoordelen of er sprake is van een datalek en actie ondernemen.

Gebruik van Cookies

Bezoekers van onze website doen dit anoniem. Wel maakt I-Finance gebruik van technische, functionele en tracking cookies en pixels. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. I-Finance kan niet zien wie (welke pc of welk IP-adres) de website bezoekt. I-Finance verzamelt géén gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers.

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Partijen zoals Google, Flowmailer en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. I-Finance heeft zijn marketing kanalen privacy vriendelijk ingesteld, in overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook ons Cookie Beleid.

Wijzigingen

I-Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring of de disclaimer, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van I-Finance of over het verwerken van persoonsgegevens die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord? Of heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie voor contactgegevens onderaan onze Privacyverklaring.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door I-Finance?

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens.

Heeft u desondanks een klacht over het gebruik van (uw) persoonsgegevens door I-Finance? Of u bent niet tevreden met de afhandeling van uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering? Dan kunt u deze schriftelijk bij ons indienen. U vindt de contactgegevens onderaan onze Privacyverklaring.

Contactgegevens

I-finance.nl B.V.

T.a.v. Afdeling gegevensbescherming
Saturnusstraat 60, Unit 77
2516 AH Den Haag
Telefoon: +31(0)70 452 54 61
E-mail: info@i-finance.nl 

Actueel

Categorieën

Pagina’s